آنالیز بافت های و مواد مینرال و حجم بافت عضلانی و چربی

اینبـادی 270 ،دسـتگاه آنالیـز کلیـه بافتهـای بدنـی از نظر میـزان هر بافت مطابـق بـا آخریـن تکنولـوژی کشـور آمریـکا اسـت. این دسـتگاه همچنین میتوانـد حجـم چربـی و بافـت عضلانـی را در قسـمتهای مختلـف بـدن بـه تفکیـک گـزارش کنـد.

دپارتمان های لاغری و تناسب اندام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *